Villkor

DIN LOKALA FÖNSTEREXPERT

VÅRA VILLKOR FÖR FÖNSTER & FÖNSTERBYTE

VILLKOR FÖR FÖNSTERLEVERANS

 

ANBUD/OFFERT

Våra offerter är giltiga 30 dagar efter offertdatum, om inte annat anges.

 

PRISET

Det pris som anges i offerten är det avtalade priset. Vi förbehåller oss dock rätten till ändring i det avtalade priset om uppenbara felaktigheter upptäcks, vi baserat offerten på felaktig storleksangivelse från kunduppgift eller missförstånd om fönstertyper föreligger. Upptäcks fel korrigeras prisuppgiften varvid Ni erbjuds tillfälle till nytt ställningstagande.

 

ROT-AVDRAG

I de fall arbetet är berättigat till ROT-avdrag sköter Kaerrman AB ROT-ansökan hos Skatteverket. Om ansökt belopp ej utbetalas eller återkallas, faktureras kund på motsvarande belopp i efterhand för att Kaerrman skall erhålla full betalning för levererade tjänster.

 

ORDERBEKRÄFTELSE

Orderbekräftelse skickas normalt via e-post. Om orderbekräftelse innehåller typ och storleksangivelse, vänligen kontrollera så att allt stämmer. Skulle något missförstånd eller fel ha uppstått är det de uppgifter som står på orderbekräftelsen som gäller som underlag för beställningen, därför är det extra viktigt att dessa kontrolleras innan delbetalning sker. Om Kaerrman AB har utfört mätning av fönster tar Kaerrman AB risken för ev. felbeställning. 

 

TIDPUNKTEN FÖR BETALNING

Fakturering sker efter leverans eller avslutat montage. Reklamation på en eller enstaka produkter är ej grund för betalningsfördröjning, dock godkänns proportionellt nedsatt delbetalning vid eventuell tvist, ofärdigt montage, reklamation eller liknande grund, vilket skall göras i samförstånd mellan köpare och säljare innan avdrag.  

 

TEKNISKA HANDLINGAR

Ritningar och andra tekniska handlingar som part överlämnat till den andra parten, förblir förstnämnda parts egendom. Materiel får endast användas och delges tredje part, om det erfordras för uppdragets genomförande.

 

PROV

Prov är att betrakta som typprov, om noggrann överenskommelse inte avtalats.

 

TEKNISKT UTFÖRANDE

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar, som inte påverkar funktion eller tekniska egenskaper negativt, utan föregående avisering.

 

AVLÄMNANDET OCH RISKEN FÖR VARAN

Om inte annat avtalats skall köparen hämta varan hos säljaren. Om köparen önskar få varan sänd skall Kaerrman AB mot ersättning ombesörja packning av varan och köparen skall därvid ta emot varan på avtalad tid och plats.

 

UNDERSÖKNING AV MOTTAGANDET

Köparen skall snarast efter det man erhållit godset undersöka det noggrant och, för de fall man finner fel och brister, omgående reklamera det till säljaren.

 

PÅFÖLJDER VID SÄLJARENS DRÖJSMÅL

Kaerrman AB har en leveransgaranti där vi lämnar 0,5% avdrag per vecka fönsterleveransen försenas, dock max 4%. Som leverans räknas det datum vi sänder godset från vårt lager.

Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att leveransens fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet, som vi inte kan råda över såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, som orsakas av sådan befrielsegrund.

 

FEL PÅ VARAN

Alla fönster är måttproducerade för varje enskild kund. Därför accepteras ej reklamationer där måttagning eller felaktigt utförande hänvisas som fel, i de fall Ni mätt eller specificerat fönstren. Om Ni upptäcker att Ni beställt fel, kontakta Kaerrman AB utan dröjsmål så undersöker vi möjligheten att korrigera ordern.

 

För fel på glaskassetter tillämpar vi Riktlinjer för kvalitetsbedömning och reklamationshantering av planglas, senaste utgåva, utgivna av Svensk Planglasförening. 

 

Felaktiga reklamatioer eller handhavandefel där Kaerrman AB har onödig arbetstid samt reskostnader debiteras kund. 

 

PÅFÖLJDER VID FEL PÅ VARAN

Då fel upptäcks åtar sig Kaerrman AB att rätta felet skyndsamt. I de fall det finns olika bedömningar huruvida varan skall anses felaktig hänvisar vi till konsumentköplagen § 23-29.

 

SKADESTÅND PÅ GRUND AV DRÖJSMÅL ELLER FEL PÅ VARAN

Skadestånd på grund av dröjsmål eller fel på varan skall aldrig kunna omfatta förlust i näringsverksamhet    

 

AVBESTÄLLNING AV VARAN

Alla fönster från Kaerrman AB är tillverkade specifikt till varje kund. Om köparen avbeställer varan efter att fönster har gått till produktion, har säljaren rätt till skadestånd enligt konsumentköplagen § 41.

 

TVISTER

Tvister med anledning av detta avtal skall, i den mån parterna ej själva kan komma överens, lösas i domstol.       

TILLÄGG NÄR KAERRMAN AB UTFÖR FÖNSTERMONTAGE

 

MONTAGE

Kunden skall tillse att arbetsplatsen har tillgång till 240V 1-fas uttag samt tillgång till plats för rast och toalettbesök.

 

DE GAMLA FÖNSTREN

Vid demontering av gamla fönster sågas karmarna sönder. Om Ni vill spara något fönster måste Ni tala om detta i god tid innan arbetet påbörjas. Alla gamla fönster ställs på anvisad plats. Eftersom kommuner har olika regler för återvinning har vi valt att inte ta hand om gamla fönster utan överlämnar detta till Dig som kund.

 

PUTSFASADER

Gamla putsfasader kan vara känsliga för vibrationer och mekanisk påverkan. Ni som har putsfasad av äldre typ måste vara medvetna om att det lätt kan uppstå skador eller sprickor i puts, som dessutom är svårt att laga snyggt utan att putsa om hela fasaden.

Om vi byter fönster och något händer en undermålig putsfasad, ingår ej omputsning av fasaden i offert för fönsterbyte, om det inte uttryckligen anges. Putsskador i direkt anslutning till fönster funktionsåtgärdas av Kaerrman, vid målning av puts kan inte nyans garanteras. Materiel och arbetskostnad för putsreparationer är ej inkluderat i offert om det inte uttryckligen framgår i offerten.

 

TEGELVÄGGAR

En tegelvägg i gott skick är mycket stabil. Tegelväggar är oftast förankrade med en speciell spik. Med tiden kan denna rosta denna sönder och i sällsynta fall har det har hänt att hela väggar fallit ut. Har Ni en gammal tegelvägg, tillse att förankringen är i gott skick, ett fönsterbyte kan i vissa fall fresta förankringen. När vi byter till underhållsfria PVC fönster och något händer en undermålig tegelfasad, ingår ej ommurning, om skadan går att påvisa enligt tidigare beskrivning. 

Om tegel ovanför fönster ej har stödjärn undertill kan tegel ovanför fönster lossna vid borttagning av det gamla fönstret. Det är inte ovanligt att denna tegelrad är lös innan bytet påbörjas. Om tegel ej har stödjärn undertill avser vårt montagepris ej reparation/murning av överliggande tegelsten.

 

FÖNSTERBRÄDOR

Har Ni befintliga fönsterbrädor anses dessa tillhöra fönster och de kommer tas bort, om Ni inte ger andra instruktioner. När gamla konsoler demonteras brukar det vara synligt var de varit monterade, samt det brukar kvarstå skruvhål. Återställning av detta är ej inkluderat i priset. 

Offerten avser ej heller montering av nya fönsterbrädor om detta inte anges. Vi kan dock ombesörja montage av fönsterbrädor om Ni så önskar. Vår offert inkluderar bredare utsalning (Min 200mm) som fungerar som fönsterbräda. Dessa tillverkas på plats vilket innebär att Ni får ROT-avdrag på arbetskostnaden.

 

TAPET/MÅLNING/VÄGGBEKLÄDNAD

Vid demontering av fönster iaktar vi största försiktighet, dock kan tapet eller väggbeklädnad ibland bli skadad vid demontering av befintliga lister. Ibland sitter även beslag till fönsterbrädor under tapet vilka då är omöjligt att demontera utan skador på befintliga tapeter. Om skador ej går undvika på tapet är omtapetsering/återställning ej inkluderat i offert. Har Ni smala lister idag kan det räcka med att välja en bredare list för att få ett överlapp så den gamla listens placering täcks över. Har Ni tapeter sparade kan vi tapetsera om där det finns skador, detta är dock ej inkluderat i montagepriset. 

 

MÅLNINGSARBETE

Vi grundmålar utsalning, monterar utsalning samt spacklar eventuella skruvhål. Skarvar tätar vi med akrylfog. List som monteras är om inte annat anges vitmålad från fabrik. Vi tätar aldrig med akryl mellan tapet och list. Detta gör vi endast på anmaning av Dig som kund, och räknas som ett tilläggsarbete

När vi offererar slutmålning målar vi utsalning 2 gånger och vi målar även listens framsida en gång, detta för att ge exakt samma nyans på list och utsalning. Vi använder glans 20-50 vid slutmålning. Åtgärd av eventuell sprickbildning i listskarvar etc.som kan uppstå av husets rörelser, eller påverkan av årstidsväxlingar är ej inkluderat i offert för fönsterbyte.

 

VATTENINSTALLATIONER

Om vattenrör av gammal järntyp sitter på ett sådant sätt att det ej går demontera list/fönster utan att lossa/bända i dessa, och de pga. ålder uppvisar en sådan skada att de måste bytas ut, är lagning/utbyte/återställning ej inkluderat i offert. Ni anmodas att anlita en rörmokare som frilägger dessa installationer innan vi påbörjar fönsterbytet.

 

ELINSTALLATIONER

Om elinstallationer sitter på ett sådant sätt att det ej går demontera list/fönster utan att lossa/bända i dessa, och de pga. ålder uppvisar en sådan skada att de måste bytas ut, är lagning/utbyte/återställning ej inkluderat i offert. Ni anmodas anlita en elektriker som frilägger dessa installationer innan vi påbörjar fönsterbytet.

 

PLÅTAR, FÖNSTERBLECK OCH INKLÄDNAD TILL VÅRA FÖNSTER   

I vår offert ingår utvändigt bleck, enligt skiss i vår vägledning för bleckmontage. I de fall det ej går uppnå dagens krav på vinklar återställs bleck till samma utförande som innan fönsterbytet påbörjades. I vissa fall ingår även en täcklist för de 3 andra sidor. Ibland finns det befintlig plåtbeklädnad eller plåtlister som sitter integrerade med fönsterblecket. Om inte annat anges kalkylerar vi enbart fönsterbleck och täcklister, ej plåtarbeten som normalt utförs av en plåtslagare. I de fall det sitter droppbleck ovanför fönster måste Ni ange i de fall Ni vill ha dessa bleck målade i de nya fönsterbleckens kulör, så detta inkluderas i offerten. Om inget anges är detta ej inkluderat i offerten. Eventuell eftertätning med silicon i underhållssyfte, är ej inkluderat i offert.

 

INNAN VI LÄMNAR ARBETSPLATSEN

Vid montage har vi inte inkluderat finstädning av hus eller putsning av fönster, om inte detta är offererat i klartext. Kaerrman byggstädar, tar upp större skräp från gräsmatta/rabatter, grovtorkar fönster från byggdamm samt ställer gamla fönster på anvisad plats på tomten. Uppsamling av sopor/byggspill som läggs i sopsäck lämnas på samma ställe där vi blivit anvisade att ställa fönster.  

 

EFTERJUSTERING AV FÖNSTER

När vi monterar underhållsfria PVC fönster och fönsterdörrar utför vi en justering så god funktion uppnås. I takt med årstidernas skiftningar samt husets förändringar kan det uppstå perioder när fönster eller dörrar inte löper perfekt. Detta är dock normalt för alla typer av fönster och dörrar. I våra offerter inkluderar vi inte kostnad för efterjusteringar.

värnamo underhållsfria pvc fönster byte montage
värnamo hfönstret underhållsfria trä aluminium vrid fönster byte montage
värnamo ytterdörr entredörr dörr kaski montage byta
fönster byte montage trälister ehl
värnamo fönster byte utsalning mdf skivor
fönster byte montage handtag lås barnsäkerhet spärr

Copyright @ All Rights Reserved